Verslag van de algemene ledenvergadering 2017

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. DONDERDAG 20-04-2017  IN ZALENCENTRUM VERPLOEGEN TE WIJCHEN. AANVANG 10.00 UUR.

Wijchen,  20 mei 2017.

Aanwezig:  57 leden.

Afw. m. k.    2  leden.

1.     OPENING.          

Voorzitter Bastiaans opent deze bijeenkomst met een woord van welkom en verwacht een goede en positieve vergadering.Bijzonder welkom ons erelid Henny van Thiel. Ook bijzonder welkom de vertegenwoordigers van BV De Kaketoe uit Nijmegen, de Hrn. Poelen en van den Hof.

Staande de vergadering worden de overledenen middels een moment van stilte herdacht: J. Franssen (Vogel), A. Klaus en L. Verhoeven (BCAH), J. Rossen (Oost), K. van Heumen (Paschalis), J. van de Linden (Waayershof) en P. Janssen (BVB). Dit jaar overleden J. Hendriks (SWWZ)  en Th. Verheijen (Oost).

De agenda wordt zonder aanpassingen vastgesteld.

2.     INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN.         

Ingekomen brief van Dhr Huib Janssen (Vogel): hij wil om persoonlijke reden toch geen zitting nemen in de Geschillencommissie. Schrijven van Dhr. Ton Janssen (Paschalis): hij verzoekt het bonuspuntensysteem weer op de agenda te plaatsen. In overleg met Dhr. Janssen wordt bij agendapunt 14 deze brief besproken.Schrijven van BV De Kafetoe om meer informatie over onze reguliere- en bekercompetitie. Na een  oriënterend gesprek kwam ook het verzoek voor deelname aan deze competities. Aan de voorwaarden tot deelneming, zoals vermeld in Art. 1. 19  is voldaan en de vergadering stemt in met deelname aan de competities.Er is een melding van verhindering van Dhr. L. Klomp (BVB) en Dhr. A. Meeuwsen (Kloosterhof)  

3.     VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 21-04-2016.        

Verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd met dank aan de notulist.

4.    JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2016.       

Aanpassing: overleden J. Rossen (Oost) Verslag wordt goedgekeurd.

5.    VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE.        

Op 23 maart  j.l. heeft deze controle plaatsgevonden door de leden L. Klomp (BVB) en B. Thijssen  (Oase). Dhr. Thijssen verklaart hierbij namens de commissie dat de balans en de resultatenrekening over het boekjaar 2016 in overeenstemming zijn met de bewijsstukken. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Hij verzoekt de vergadering om de penningmeester en dus het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De vergadering geeft haar goedkeuring.

6.    JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2016.         

De balans geeft een positief saldo te zien. De specificatielijst geeft een duidelijk overzicht van de ontvangsten en uitgaven. De reservering voor het komende jubileum zit in het vermogen. Na een korte toelichting door de penningmeester wordt het jaarverslag 2016 goedgekeurd.

7.   BEGROTING 2017.      

De penningmeester geeft uitleg over een aantal posten. De vergadering heeft geen verdere vragen. De begroting 2017 wordt goedgekeurd.

8.   VASTSTELLING CONTRIBUTIE.       

Gezien de financiële positie van de Federatie blijft de contributie gehandhaafd op € 20,-.

9.   VERKIEZING LID KASCONTROLECOMMISSIE.      

De voorzitter bedankt de commissie, speciaal Dhr. L. Klomp voor zijn inzet in de afgelopen jaren. De controlecommissie voor het komende jaar bestaat uit de leden: Dhr. B. Thijssen (Oase) en Dhr. P. van Gemert (Oost). Als reservelid wordt benoemd Dhr. T. Janssen (Paschalis).

10. BESTUURSVERKIEZING.       

Aftredend zijn penningmeester W. van Hout en bestuurslid B. Stoll. Beide stellen zich herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld, derhalve worden beide middels applaus herkozen.

11.  VOORSTEL AANPASSING WEDSTRIJDREGLEMENT ART. 1. 4.       

Na een discussie-nota betreffende de keuze voor het libre- of bandspel, verstuurd naar de betrokken spelers, stelt competitieleider Rien Janssen voor art. 1.4. te wijzigen in: Het minimaal aantal caramboles in de Hoofdklasse voor beide spelsoorten is 60.Na een herziening is er geen maximum. In de Hoofdklasse is iedere speler die speelt met een moyenne tussen de 2.00 en 5.00 veplicht het librespel te spelen. Spelers tussen de 5.01 en 8.00 mogen bij de team-opgave kiezen uit beide spelsoorten.Spelers met een moyenne van 8.01 of hoger zijn verplicht het spel bandspel te spelen. Bij overgang van libre naar band of andersom wordt deze speler als nieuw lid aangemerkt en wordt hij na eenmalig na 5 wedstrijden herzien. De berekeningsfactor is vastgesteld op 3.00. Een speler die het bandspel gaat spelen, wordt 1e speler in zijn team en mag alleen in de Hoofdklasse spelen. Tijdens de lopende competitie kan niet van spelsoort worden gewisseld. De genoemde gemiddelden zijn afgeronde gemiddelden. ( 5.005 wordt 5.01) Na de nodige vragen en opmerkingen geeft de vergadering haar goedkeuring aan het nieuwe wedstrijdreglement art. 1.4.

12.  REGULIERE- EN BEKERCOMPETITIE 2017 – 2018.       

De competitieleider streeft, i.v.m. het aantal beschikbare weken, naar 16 teams per klassse. De dispensatie-regeling zal iets strenger worden toegepast. Middels de Bekercompetitie zal worden getracht het aantal te spelen wedstrijden per klasse evenredig te plannen. Hij verzoekt de verenigingen de inschrijfformulieren correct in te vullen, m.n. de klasse-indeling   en de sluitingstijden van de speellokaties. Op 7 augustus wordt gestart met de Bekercompetitie.                                                           

13.  GESCHILLENCOMMISSIE.                                                                                                                                                                                           

Dhr. J. de Bruijn (Orangerie) is door het bestuur benoemd tot lid van de Geschillencommissie. De commissie zal onderling de functies verdelen.  

14.   EVALUATIE BONUSPUNTENSYSTEEM        

N.a.v. de brief van BV Paschalis, waarin het bonuspuntensysteem oneerlijk wordt genoemd en een negatieve invloed heeft op de stand van de competitie, verwijst de competitieleider naar de eerder gehouden enquétte, waarin de verenigingen positief staan t.o.v. het huidige systeem. Bij ieder systeem zijn er wel knelpunten. Bovendien is op de ALV 2015  het voorstel tot handhaving van het bonuspuntensysteem, zoals voorgesteld op de Overlegbijeenkomst van 25-02-2015, unaniem ondersteund, aldus de competitieleider. W.b. het oneerlijke, de winnaar is altijd iets beter in zijn spelsoort, ondanks een eventuele geweldige  prestatie van nummer 2. Ook de invloed op de stand in de competitie  is minimaal. Dhr. T. Janssen ( Paschalis) is van mening dat ook de verliezende speler, die boven zijn moyenne heeft gespeeld, in aanmerking moet komen voor bonuspunten. De vergadering besluit om per verenigingen 1 stem te laten uitbrengen met 2 keuzes. Terug naar het 10 puntensysteem, of handhaving van het huidige 10 puntensysteem aangevuld het bonuspuntensysteem. De uitslag hiervan zal dan dit seizoen bij de puntentelling worden toegepast.                       

15.  PROGRAMMABOEKJE 2017 – 2018.       

Het programmaboekje zal de komende competitie worden uitgebracht door de Federatie. Dhr. W. de Klein wordt bedankt voor het samenstellen van het boekje en het ter beschikking stellen van de benodigde documenten. Het boekje wordt aangevuld met advertenties om de kosten te beheersen. De verkoop van die advertenties loopt door de inzet van diverse leden uitstekend.

16.   RONDVRAAG.         

Dhr. B. Thijssen (Oase): bedankt het bestuur voor hun inzet in het afgelopen jaar. Hij heeft geconstateerd dat niet alle verenigingen “de hoeken“ op het biljart hebben ingetekend. Voor de lagere klasse zou het reglement moeten worden aangepast. Hij informeert de vergadering over de mogelijkheid tot deelname aan het bandstoottoernooi van BV Oase.

17.   SLUITING.        

Om 11.45 uur sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng de vergadering.

P. Cornelissen, secretaris. 

Voor een afdruk klik hier